การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [1] , [2]
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
     

Copyright 2018 Forest Industry Organization. All rights reserved.