การกำกับดูแลกิจการที่ดี
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         - จรรยาบรรณ
         - สรุปผลการดำเนินการปฐมนิเทศและภาพรับน้อง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
         - รายงานผล ป.ป.ช. ปี 2562
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
         - รายงานผล ป.ป.ช. ปี 2561
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [1] , [2]
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
     

Copyright 2018 Forest Industry Organization. All rights reserved.