นโยบาย/แผน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ อ.อ.ป. ปี 62-66
  แผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562
  แผนพัฒนาบุคลากรของ อ.อ.ป. ประจำปี 2562
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    ไตรมาส 1
    ไตรมาส 2
    ไตรมาส 3
    ไตรมาส 4
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    ไตรมาส 1
    ไตรมาส 2
    ไตรมาส 3
    ไตรมาส 4
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

Copyright 2018 Forest Industry Organization. All rights reserved.